ISSN: 2602-2893

YAZININ HAZIRLANMASI


Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

 • Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.
 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
 • Metin; tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
 • Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
 • Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir.

a.) Özet: Özet’in uzunluğu en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3 (üç) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile özet arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve italik olarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler özete dâhil edilmemelidir.
b.) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler numaralandırılarak şu sırada biçimlendirilmelidir.
1. Giriş,
2. Malzeme ve Yöntem,
3. Bulgular,                   
4. Değerlendirme ve Sonuç.
Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1, ..etc.)
c). Referanslar: Cümlenin sonunda da gösterildiği gibi tüm referanslar (kaynaklar) kareli parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Makalenin sonuna aşağıdaki örneklere benzer bilgileri içeren referans listesi eklenmelidir.
Not: Referanslama IEEE sistemine göre yapılmakta olup her bir makale için uygun referans formatı:
https://www.refme.com/citation-generator/ieee/ veya
http://www.citationmachine.net/ieee adresinden otomatik olarak üretilebilmektedir.

i. Makale             [1] A. Z. Bir, H.T. Kuloglu, Y. Baykal and Y. Cai, "Beam wander characteristics of cos and cosh-Gaussian beams,", Appl. Phys. B, vol. 95, no 4, pp. 763-771, May 2009.

ii. Kitap               [1] A. Lister, Fundamentals of Operating Systems, New York: Springer-Verlag, 1984.

iii. Tez                 [1] Gergün Seçil, "Representations of functions harmonic in the upper half-plane and their applications", Ph. D. thesis, Bilkent University Institute of Engineering and Science, Ankara, 2003.

iv. Toplantı ve Konferans Sunumları
[1] B. Küçükali, and L. Kandiller, "Deniz Harbinde Filo Konuşlandırma Problemi ve Akaryakıt Tüketim Simülasyonu", Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2002, ODTÜ, Ankara, 263-271, (2002).
[2] D. Baleanu, "Variational formulation of the Schrödinger field", in Proceedings of XII International Colloquium on Quantum Groups and Integrable Systems, (June 12-14, Prague, Czech Republic, 2003), Czech. J. Phys. 53 (11), 971-976, (2003).

v. Rapor             [1] A. S. Camtepe, S. Albayrak, and B. Yener, "Optimally Increasing Secure Connectivity in Multihop Wireless Adhoc Networks" Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Computer Science Technical Report TR-09-01, (2009).

vi. Süreli Yayınlar   
[1] H. M. Şahin, and T. Altunok , "Bir Konferansla Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları", Eko Enerji (Aylık Ekonomi Politik Enerji Dergisi), Sayı 37, Şubat 2010.

vii. URL referanslar (e-ansiklopediler, e-kitaplar and e-dergiler)
[1] Wikipedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_address_harvesting (Erişim zamanı; Şubat, 8, 2010).

Makale Teslimi
APJIR Dergisi hem kendi web sayfasından (www.apjir.com) hem de http://dergipark.ulakbim.gov.tr/apjir/ adresinden on-line olarak başvuruları kabul etmektedir.

Makalenin Değerlendirilmesi
Değerlendirme süreci gizli olup, yazarların değerlendirme sürecinin statüsü hakkında bilgilendirilme talebi olduğunda, gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Dergiye ( APJIR ) teslim edilen makalelerin değerlendirme süreci 3 (üç) aşamadan oluşmaktadır.

 • Ön Değerlendirme Süreci: Teslim edilen makaleler ile ilgili ön değerlendirme, web sitesinde bulunan “Yayın İlkeleri” başlıklı bölümlerde belirtilen talimatlara uygun olarak Editör tarafından yapılır. Editör tarafından hakemlere gönderilmeye uygun görülen makaleler, en az üç hakeme gönderilir.
 • Hakemlerin Değerlendirmesi: Hakemler, kendilerine sunulan makaleleri, hakem değerlendirme formunu www.apjir.com web sitesinde bulunan “Yayın İlkeleri” başlıklı talimatlara göre on-line olarak doldurarak editöre gönderirler.
 • Son Karar Süreci: Hakemlerden gelecek değerlendirmeler çerçevesinde, metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar yetkisi Editöre aittir. Editör, gerekli görmesi durumunda makaleyi değerlendirilmek üzere başka bir hakeme de gönderebilir. Düzeltme gereksinimine ihtiyaç duyulması durumunda Editör, hakem değerlendirme raporlarını yazarlara gönderir ve ilgili düzeltmeler sonrası kendisine gönderilen makaleleri yayın yöneticisine iletir. Metnin son hali, basım öncesi son kontrollerin yapılması için tekrar yazarlara gönderilir. Tüm bu işlemlerden sonra makale yayımlanmak üzere hazır hale gelmiş olur.

Bilimsel ve Etik Sorumluluk
Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarların çalışmaya aktif olarak katılmış olması gereklidir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yayın Hakkı
1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazarlar www.apjir.com internet adresinden ulaşacakları Yayın Hakları Devir Formunu doldurup, online olarak makale ile birlikte göndermelidirler.

Çıkar ilişkisi
Yazarların herhangi bir çıkara dayalı ilişkisi varsa bu açıklanmalıdır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi
Makaleler eksiksiz olmalı ve şunları kapsamalıdır:

 • Editöre sunum sayfası
 • Kapak sayfası
 • Yazı bölümleri
 • Türkçe ve İngilizce başlık
 • Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)
 • Anahtar sözcükler (en az 3) (Türkçe ve İngilizce)
 • Uygun bölümlere ayrılmış makale
 • Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi
 • Bütün şekil, tablo ve grafikler
 • Tüm yazarlarca imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu